کلمه کلیدی: گردنبند گرانقیمت توسط سرایدار مدرسه به دست صاحبش رسید