کلمه کلیدی: گرد و غبار شدید ۱۴۷ ریگانی را راهی مراکز درمانی کرد