کلمه کلیدی: گازگرفتگی گروهی اهالی یک روستا در کجور مازندران