کلمه کلیدی: گاز پیک نیک جان راننده کامیون را در تبریز گرفت