کلمه کلیدی: کور باش دور باش
  • روحانی در جشنواره فارابی:

    کور باش دور باش نداریم

    رئیس جمهور با بیان اینکه در علم کور باش دور باش نداریم اضافه کرد: علم و دانش محیط آزاد می خواهد و نباید از هیچ استادی، هیچ دانشجو و پژوهشگری سؤال کنیم که چرا حرف زدی، این غلط است.