کلمه کلیدی: کوثر، نتیجه‌ تحریم‌ های جهانی علیه ایران