کلمه کلیدی: کمالوندی: ماندن در برجام بهتر از نماندن در آن است