کلمه کلیدی: کلیات طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس تصویب شد