کلمه کلیدی: کشورهای منطقه خلیج‌فارس به فکر تشکیل اتحادیه بزرگ باشند