کلمه کلیدی: کشف ۱۶ کیلوگرم تریاک از چمدان دو مسافرخروجی توسط ماموران گمرک