کلمه کلیدی: کشف یک غار تاریخی مربوط به دوره ایلخانی و تیموری