کلمه کلیدی: کشف یک تن مواد مخدر از تانکر سوخت در مشهد