کلمه کلیدی: کشف محموله کلان مواد منفجره در مرزهای شرقی کشور