کلمه کلیدی: کشف فسیل انسان هوشمند در غار کلدر خرم آباد