کلمه کلیدی: کشف سیاه‌چاله‌ای که 40 میلیارد برابر خورشید است!