کلمه کلیدی: کشف سکه پهلوی، شمایل شیر و خورشید در چمدان