کلمه کلیدی: کشف انبار داروهای احتکار شده به ارزش 5 میلیارد تومان