کلمه کلیدی: کسانی که ناامنی ایجاد کنند، مجازاتشان سنگین است
  • دبیر شورای نگهبان تایید کرد

    مجازات سنگین در انتظار اخلاگران امنیت

    دبیر شورای نگهبان قانون اساسی، اخلال در امنیت، جنگ با خدا و پیامبر است و کسانی که ناامنی ایجاد می کنند اهل فساد برروی زمین هستند و مجازاتشان نیز سنگین است.