کلمه کلیدی: کسانی که دارایی خود را تبدیل به ارز می‌کنند متضرر می‌شوند