کلمه کلیدی: کره شمالی از انجام یک آزمایش «مهم» خبر داد