کلمه کلیدی: کتاب: به سمت پرواز/ خاطرات ابراهیم اعتصام( اسیر مفقودالاثر در اردوگاه تکریت)