کلمه کلیدی: کاهش زمان اجرای طرح ترافیک و «زوج و فرد» در ماه رمضان