کلمه کلیدی: چین مشکل همکاری های بانکی را پیگیری می کند