کلمه کلیدی: چهل و نهمین سالگرد درگذشت تختی در شهر ری