کلمه کلیدی: چم‌و‌خم موفقیت
    • جامعه

    حمیدرضا محتشمی، روان‌شناس ا زتاثیر جملات انگیزشی و تجسم خلاق می‌گوید

    چم‌و‌خم موفقیت

    هدف، برنامه‌ریزی، انگیزه و کسب موفقیت از ابتدای تولد بشر با او همراه بوده، اما نزدیک به دو دهه است که بیش از همیشه، محققان و استادان بزرگ در این زمینه از جنبه‌های مختلف به مطالعه پرداخته و به کشف نکاتی بدیع و قابل توجه دست یافته‌اند.