کلمه کلیدی: چقلوندی
  • پس از 22 سال از جنایت در روستا صورت گرفت

    دستگیری قاتل فراری در خانه همسر دوم

    مرد 54 ساله که در جریان دعوای میان روستائیان مردی را با گلوله کشته بود، بعد از 22 سال فرار، در خانه همسر دومش در تهران بازداشت شد.