کلمه کلیدی: پیشرفت ۹۳ درصدی مسکن مهر و اتمام آن تا پایان سال