کلمه کلیدی: پیرمرد بوکانی برای نجات همسر، جان باخت