کلمه کلیدی: پیدا شدن 2 کوهنورد مفقود شده در ارتفاعات شاه جهان اسفراین