کلمه کلیدی: پیدا شدن کودک ۸ ماهه در ساختمانی مخروبه / جستجو برای یافتن خانواده ادامه دارد