کلمه کلیدی: پلیسی که به جای سارق تحویل کلانتری شد!