کلمه کلیدی: پشت پرده ترامپ شو
  • پشت پرده ترامپ شو

    سال‌هاست غربی‌ها متوجه شده‌اند دیگر امکان استعمار بی‌دردسر کشورها با تسخیر نظامی به معنای قبلی خود وجود ندارد و حتی اگر سرنیزه پیروزی به همراه بیاورد نمی‌توان بر روی آن حکومت کرد، این واقعیت موجب شد تا بعد از جنگ‌جهانی دوم مفهومی به نام استعمارنو در جهان متداول شود که به معنای تسلط اقتصادی و سیاسی قدرت‌های هژمون بر کشورها با استفاده از تک‌محصولی کردن آنها بدون حضور نظامی مستقیم است، مفهومی که در ادامه همزمان با افزایش دخالت ایالات متحده در دیگر کشورها به امپریالیسم مشهور شد.