کلمه کلیدی: پراید؛ رتبه نخست در انحراف فرمان و گازهای آلاینده