کلمه کلیدی: پذیرش ۲۴۷ هزار نفر در رشته های بدون کنکور