کلمه کلیدی: پایپ
  • جام جم گزارش می دهد

    خطری به نام معتادان پرخطر

    مسافران حال هر روز را ندارند. در چهره‌ها اضطراب و تشویش دیده می‌شود، می‌توان نگرانی را از چشم‌هایشان حس کرد. همه نگاه‌ها معطوف به گوشه‌ای از واگن متروست، به فضای حائل میان ردیف‌های صندلی، روبه‌روی در، که حالا قرق مردی ژولیده و پریشان‌حال شده است.

  • یک روز در مرکز اجتماع درمان مدار ترک اعتیاد بانوان چیتگر

    تیزی «شیشه» بیخ گلوی زن‌ها

    قطار شهری از پشت دیوارهای فلزی مرکز ترک اعتیاد به شیشه زنان چیتگر باشتاب می‌گذرد و حرف‌های من با یکی از روا‌ن‌شناس‌ها که به استقبالم آمده، در غوغای جنگ تن به تن چرخ‌ها و ریل‌ها، گم می‌شود.