کلمه کلیدی: پایش اجرای تعهدات ایران ذیل برجام ادامه دارد