کلمه کلیدی: پارکینگ بازار تاناکورای مهاباد تعطیل شد