کلمه کلیدی: پارک علم و فناوری هرمزگان
  • ایرانی ها، تخت آرامش ساختند!

    محققان در پارک علم و فناوری هرمزگان موفق به طراحی و ساخت تخت یا اتاقک های آرامشی شدند که قابل حمل بوده و مانع از ورود آلودگی صوتی به انسان می شود.