کلمه کلیدی: ونایی
  • ساخت و ساز غیرمجاز در گلدشت

    وقتی جای درختان سیب، «ویلا» سبز می شود

    منطقه گردشگری گلدشت و ونایی از جمله مناطق گردشگری بروجرد هستند که این روزها افراد سودجو با ساخت و سازهای غیر مجاز باغهای میوه این منطقه را تخریب کرده و بجای آن ویلاهای چند طبقه می سازند تا نفس این منطقه هر روز بیشتر گرفته شود.