کلمه کلیدی: وضعیت هوشیاری مصدومان حادثه تونل البرز رضایتبخش است