کلمه کلیدی: وزیر نیرو:تعرفه برق با حذف قبض کاغذی تغییر نکرده است