کلمه کلیدی: وزیر خارجه ترکیه با همتایان آمریکایی و آلمانی خود گفتگو کرد