کلمه کلیدی: وزیر خارجه آمریکا ده هفته هم در منطقه بچرخد، اینجا جای ماست نه آنها