کلمه کلیدی: وزیر بهداشت: انتخاب خودت بود (کارتون)
  • وزیر بهداشت: انتخاب خودت بود (کارتون)

    قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت در نیشابور: دولت تنگناهای زیادی دارد، فعلا وضع همین است، شما مردم رای داده اید، رییس جمهوری و مجلس انتخاب کردید و آنان وزیر و مدیر انتخاب کردند، پس بی خود اعصاب، روح و روان همدیگر را آزار ندهیم، فعلا همین هستیم!