کلمه کلیدی: ورود سامانه بارشی به کشور/ تهران خنک می شود