کلمه کلیدی: واگذاری تصمیم افزایش قیمت سوخت به مجلس / افزایش حقوق از ۲۰ درصد بیشتر نشود