کلمه کلیدی: واژگونی پژو ۲۰۶ در بزرگراه خرازی تهران