کلمه کلیدی: واژگونی اتوبوس در جاده ساوه /۱۰ نفر مصدوم شدند