کلمه کلیدی: وام ضروری بازنشستگان در مرحله دوم اجرا