کلمه کلیدی: هنوز علت آتش سوزی این بنای تاریخی مشخص نیست